صفحه اصلي > معاونت کارآفرینی و اشتغال > انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان گلستان تاسیس شد.

انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان گلستان تاسیس شد.


11-12-1399, 08:52. نويسنده: روابط عمومی

انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان گلستان تاسیس شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان اولين جلسه مجمع عمومي انجمن صنفي کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی استان گلستان با هدف انتخاب اعضای هیات رئیسه مجمع عمومی با حضور جناب آقای بی باک مدیر کارآفرینی و اشتغال، رئیس اداره توسعه کارآفرینی و  کارشناس تشکلات اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و مدیران مراکز مشاوره، و خدمات کارآفرینی دارای مجوز استان در محل اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گلستان، با رعایت کلیه مقررات ودستورالعمل اجرایی آیین نامه چگونگی تشکیل،حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکردانجمن های صنفی، تشکیل و اساسنامه آن مصوب و اعضاء هیات مدیره و بازرس انجمن نیز انتخاب شدند.

در این جلسه بی باک، ضمن تبیین اهداف تشکلها، بویژه انجمن صنفی کارفرمایی مراکز مشاوره و خدمات کارآفرینی، گفت: در راستای اجرای ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، حفظ حقوق و منافع مشروع اعضاء و تامین منافع جمعی را میتوان از اهداف تاسیس این انجمن تاسیس برشمرد.
در پایان با رای اعضاء، آقایان کامیار عادل،محمود ربیعی  و سید داوود میرصادقی به ترتیب به عنوان اعضای اصلی و خانم زهرا الداغی و آقای محمدرضا نظری بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره  وهمچنین خانم نسترن فرامرزی و آقای مجید نصیری به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل انجمن  برگزیده شدند.

 


بازگشت