نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت

معرفی مدیران

مدیرکل

.

.

سعید مازندرانی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان

شماره تماس 32177743

نمابر 32179584

معاونین

.

.

 محمد رهبری

مسعود شربتی

 محبوبه فدایی

قائم مقام و مشاور مدیرکل مدیرپشتیبانی و توسعه منابع مدیر تعاون و مسئول سلامت اداری
شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32147310
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742

.

.

.

موسی بی باک

سعید دنکوب

حسن قدیمی

مدیر توسعه کارآفرینی و اشتغال مدیر روابط کار مدیر اجتماعی
شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742

                                              

                            

روسای ستادی

.

.

   حسین دهقان

  سمیه آبرودی

 حامد حاجی محمدی

 امید شکری

 حضرتقلی تجری

رییس اداره حراست

مسئول روابط عمومی
مسوول ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات کارشناس حقوقی
مسئول دفتر مدیرکل
شماره تماس 32174634 شماره تماس 32147311 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177743
نمابر 32174634
نمابر 32179584 نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32179584

.

.

.

 حامد حاجی اکبری

  علی اخوان مهدوی

  محمد خواجه

فاطمه امینی  

 عبدالقادر کاظمی

سرپرست اداره روابط کار
رئیس اداره بازرسی کار
رییس اداره حمایت از پایداری مشاغل و بیمه بیکاری رییس اداره تشکلهای کارگری و کارفرمایی

رییس مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کارشمال کشور

شماره تماس 32177741 شماره تماس 32480275 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32480275
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742

نمابر 32157742

نمابر 32157742

.

.

.

 حسین حسن پور

  محمد جواد احمدی

 راحله ظفرمحرابیان

 محمد علی تجری

رییس اداره فرهنگی و ورزشی کارگران

رییس اداره امور اجتماعی رییس اداره امور بیمه­ای و آسیب های اجتماعی رییس هیات ورزش کارگری استان
شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742

.

.

.

  فاطمه یوری

 ابراهیم نسرکانی

 ولی اله حقیقت

 علی اکبر خوارزم

رییس امور اداری

رییس امور مالی

سرپرست گروه ارتباطات و تحول اداری

مسوول فناوری اطلاعات

شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742

نمابر 32157742

.

.

.

  -

سید محمد دادو

  زهرا ولیان

مسوول دبیرخانه اشتغال رییس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار رییس اداره توسعه کارآفرینی
شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742

.

.

.

 سیدزمان حسینی

  سیدعلی حسینی

سکینه دیلم

رییس اداره تشکیل تعاونیها

رییس اداره نظارت بر تعاونیها رییس اداره توسعه تعاونیها
شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741 شماره تماس 32177741
نمابر 32157742 نمابر 32157742 نمابر 32157742

.

.

روسای شهرستانی

.

.

.

 

  حسینعلی انصاری نصب

 یحیی الهی

  سیدرضا حسینی فر

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آزادشهر

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

آق قلا

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بندرگز

شماره تماس 35735033
شماره تماس 34527322
شماره تماس 34367250
نمابر 35735033
نمابر 34527322
نمابر 34367250

 

.

.

محمود آرخی

 وحید بای

   محمدرضا زنگانه

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بندرترکمن

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

رامیان

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

علی آباد کتول

شماره تماس 34431751
شماره تماس 35882435
شماره تماس 34225844
نمابر 34431751
نمابر 35882435
نمابر 34225844

.

.

.

 نجیب زنگی

 محمد سرگلزایی

 حسین روانبخش

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کردکوی

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

کلاله

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گالیکش

شماره تماس 34322896
شماره تماس 35421355
شماره تماس 35839277
نمابر 34322896
نمابر 35421355
نمابر 35839277

.

.

.

  مهدی کریمی

 

  محمد چوگان

 عبدی بدراق نژاد

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گرگان

سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گمیشان

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گنبد کاووس

شماره تماس 32238830
شماره تماس 34465501
شماره تماس 33342668
نمابر 32233514
نمابر 34465501
نمابر 33342668

.

.

.

 احمد خرمالی

 زهرا مصطفی لو

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مراوه تپه

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مینودشت

شماره تماس 35453767
شماره تماس 35220010
نمابر 35453767
نمابر 35220010