نام کاربری: رمز عبور:
ورود / عضویت

خدمات الکترونیک

+ حوزه تعاون

شناسه خدمت عنوان خدمت اطلاعات خدمت بستر ارائه خدمت

شناسنامه خدمت

قوانین و مقررات

گردش کار

مدارک و فرمها

اینترنت

مسئولین ارائه خدمت

دفاتر پیشخوان

راه های ارتباطی

نظرسنجی

13071836100 صدور یا تمدید مجوز تشکیل تعاونی شناسنامه خدمت

وبسایت مسئولین اصلی ارائه خدمات محل خدمت پیامک نظر سنجی
13071847101 نظارت مالی و عملکردی تعاونی ها شناسنامه خدمت وبسایت محل خدمت نظر سنجی
13071036104 صدور یا تمدید مجوز اتاق تعاون و اتحادیه ها
شناسنامه خدمت
وبسایت محل خدمت نظر سنجی
13071036102 صدور و تمدید مجوز تعاونی های اعتبار گروه شغلی
شناسنامه خدمت
وبسایت محل خدمت نظر سنجی
13071848100 معرفی برترین های حوزه تعاون
شناسنامه خدمت
وبسایت محل خدمت نظر سنجی

+ حوزه اشتغال و کارآفرینی

شناسه خدمت عنوان خدمت اطلاعات خدمت بستر ارائه خدمت

شناسنامه خدمت

قوانین و مقررات

گردش کار و مدارک مورد نیاز

سامانه پیامکی

اینترنت

نرم افزار موبایل

دفاتر پیشخوان

مسئولین ارائه خدمت

نظرسنجی

13011031101 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا شناسنامه خدمت تلفن پیامک وبسایت اپلیکیشن موبایل محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13011042100 صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی
13011042102 ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی
13011042103 تایید رشته های جدید مشاغل خانگی شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی
13011042104 فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی
13011040100 صدور یا تمدید مجوز کاریابی های غیردولتی داخلی (حضوری- مجازی- دریایی) شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی
13011040102 صدور یا تمدید مجوز کاریابی های خارجی شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی
19051040104 ارائه معرفی نامه به کاریابی ها برای مقرری بگیران بیمه بیکاری شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی
10011039000 صدور گواهینامه شغلی ایرانیان شاغل در خارج از کشور شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی
13071848100 معرفی کارآفرینان برتر شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی

+ حوزه روابط کار

شناسه خدمت عنوان خدمت اطلاعات خدمت بستر ارائه خدمت

شناسنامه خدمت

قوانین و مقررات

گردش کار و مدارک مورد نیاز

سامانه پیامکی

اینترنت

نرم افزار موبایل

دفاتر پیشخوان

مسئولین ارائه خدمت

نظرسنجی

19051032000 برقراری مقرری بیمه بیکاری شناسنامه خدمت تلفن پیامک وبسایت اپلیکیشن موبایل محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
13011843000 تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور شناسنامه خدمت پیامک وبسایت محل خدمت نظر سنجی
13011035100 صدور یا تمدید گواهینامه صلاحیت شرکت های خدماتی شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی
13011035101 صدور و یا تمدید مجوز صلاحیت ایمنی پیمانکاران ساختمانی و خدمات عمومی شناسنامه خدمت وبسایت نظر سنجی
19071038000 رسیدگی و صدور احکام مربوطه به شکایات کارگری شناسنامه خدمت نظر سنجی
13011037000 ثبت و نظارت بر تشکل های کارگری، کارفرمایی شناسنامه خدمت نظر سنجی
13011043000 بازرسی کار شناسنامه خدمت نظر سنجی

+ امور اجتماعی

شناسه خدمت عنوان خدمت اطلاعات خدمت بستر ارائه خدمت

قوانین و مقررات

شناسنامه خدمت

گردش کار و مدارک مورد نیاز

سامانه پیامکی

اینترنت

نرم افزار موبایل

دفاتر پیشخوان

مسئولین ارائه خدمت

نظرسنجی

13071848100 برگزاری مسابقه های فرهنگی و ترویجی جامعه کار و تولید اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت تلفن پیامک وبسایت اپلیکیشن موبایل محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
17011041000 برگزاری رقابت های ورزشی شناسنامه خدمت نظر سنجی

+ امور رفاهی

شناسه خدمت عنوان خدمت اطلاعات خدمت بستر ارائه خدمت

قوانین و مقررات

شناسنامه خدمت

گردش کار و مدارک مورد نیاز

سامانه پیامکی

اینترنت

نرم افزار موبایل

دفاتر پیشخوان

مسئولین ارائه خدمت

نظرسنجی

19011030100 تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت تلفن پیامک وبسایت اپلیکیشن موبایل محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
19091030101 تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت پیامک وبسایت محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی

+ خدمات الکترونیک کارکنان

شناسه خدمت عنوان خدمت اطلاعات خدمت بستر ارائه خدمت

قوانین و مقررات

شناسنامه خدمت

گردش کار و مدارک مورد نیاز

سامانه پیامکی

اینترنت

نرم افزار موبایل

دفاتر پیشخوان

مسئولین ارائه خدمت

نظرسنجی

- سامانه مدیریت برنامه و عملکرد برته - - - - وبسایت - - مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
- اتوماسیون تحت وب - - - - وبسایت - - مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
- سامانه بانک اطلاعات پرسنل - - - - وبسایت - - مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
- درگاه یادگیری الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - - - - وبسایت - - مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
- سامانه نظام پیشنهادات - - - - وبسایت - - مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی
- مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی - - - - وبسایت - - مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی

+ سایر

شناسه خدمت عنوان خدمت اطلاعات خدمت بستر ارائه خدمت

قوانین و مقررات

شناسنامه خدمت

گردش کار و مدارک مورد نیاز

سامانه پیامکی

اینترنت

نرم افزار موبایل

دفاتر پیشخوان

مسئولین ارائه خدمت

نظرسنجی

اطلاعات خدمت شناسنامه خدمت تلفن پیامک وبسایت اپلیکیشن موبایل محل خدمت مسئولین اصلی ارائه خدمات نظر سنجی